Wykroczenie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń – niewskazanie kierującego pojazdem

Sukces kancelarii: uniewinnienie Klienta od popełnienia wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. – z uwagi na prawo do obrony i zasadę nieobciążania siebie samego

W dniu 25.01.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza II Wydział Karny uniewinnił naszego Klienta od popełnienia zarzucanego mu wykroczenia niewskazania na wezwanie organu kierującego pojazdem zaparkowanym w strefie wyłączonego ruchu.

W postępowaniu powołaliśmy się m.in. na prawo obwinionego do obrony oraz niemożność obciążania siebie samego w związku z prowadzonym postępowaniem. Sprawa nie była jednak jasna i przepisy oraz orzecznictwo nie są w tym przedmiocie jasne.

Artykuł 96 § 3 k.w nakazuje nałożenie kary grzywny na właściciela pojazdu, który nie wskaże na żądanie uprawnionego organu komu w wyznaczonym czasie powierzył pojazd do prowadzenia. Co w sytuacji, gdy  uprawniony organ wzywa właściciela pojazdu do ujawnienia kierującego zarejestrowanego wykroczenia drogowego,  a to właściciel może być sprawcą wspominanego wykroczenia?

Należy wtedy spojrzeć na  74 § 1 k.p.k. w zw. z art. 20 § 3 k.p.w. Przepisy wskazują na to, iż  właściciel nie ma obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść, ani dowodzenia swojej niewinności.

Na poparcie tego stwierdzenia przychodzi wyrok SO w Poznaniu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie o sygn.akt IV Ka 510/19. Sąd stwierdził, że jeśli właściciel lub posiadacz pojazdu korzysta z prawa do obrony na podstawie art. 74 § 1 kpk w zw. z art. 20 § 3 kpw to nie jest zobowiązany do wskazywania siebie jako kierującego lub używającego pojazdu w oznaczonym czasie w przyszłości  oraz nie jest objęty zakresem stosowania 96 § 3 k.w i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności wykroczeniowej.

Następnym przykładem na poparcie wspomnianej tezy  może być fragment wyroku TK (P 27/13) z dnia 12 marca 2014r. Trybunał orzeka, iż „odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 96 § 3 k.w. zostanie wyłączona także w sytuacji, gdy właściciel lub posiadacz pojazdu uchylą się od obowiązku wskazania, komu powierzyli pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w ramach prawa do obrony na podstawie art. 74 § kpk w związku z art. 20 § 3 kpw”. Wyklucza to obowiązek wskazania kierującego pojazdem, jeżeli kierującym był sam właściciel.

W świetle przytoczonych przykładów można stwierdzić, że nie istnieje obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania  osoby, której powierzył pojazd do używania w danym czasie w sytuacji, gdy sam nim kierował i dopuścił się np. wykroczenia  wyprzedzania w niedozwolonym miejscu.

#prawowykroczeń #prawokarne #uniewinnienie #mandat #grzywna