Kredyty frankowe

Kredytem frankowym jest kredyt wypłacony w złotych polskich, który waloryzowany był do kursu franka szwajcarskiego. Oznacza to, że bank uzależnił wartość kredytu (salda zobowiązania) od spekulacji kursowych, które sam wewnętrznie i arbitralnie tworzył w ramach swoich Tabel Kursowych.

Istnieją dwie odmiany kredytów frankowych:

  1. Kredyt indeksowany – to kredyt, którego wartość została w umowie wyrażona w polskich złotych, a następnie przewalutowana do franka szwajcarskiego po kursie z dnia wypłaty kredytu lub jego transzy. Kredyt taki spłacany był, co do zasady, w złotych polskich, po uprzednim przeliczeniu z waluty frank szwajcarski;
  2. Kredyt denominowany – to kredyt, którego wartość została w umowie wyrażona w walucie obcej (franku szwajcarskim), a następnie przy wypłacie została przewalutowana na polskie złote po kursie z dnia wypłaty. Kredytobiorca nie wiedział przy podpisaniu umowy, ile dokładnie otrzyma złotych polskich oraz czy aktualny przelicznik pozwoli na realizację celu kredytowania.

Kredyty frankowe są co do zasady spłacane w złotych polskich, chociaż harmonogram wyrażony jest we franku szwajcarskim. Do przeliczeń większość banków stosuje kurs sprzedaży waluty, który obowiązuje w tym banku. Biorąc pod uwagę fakt, że wypłata kredytu następowała po kursie kupna, kredytobiorca obciążany był (i jest nadal) kosztami wynikającymi z tzw. spreadu walutowego.

Istnieją również umowy pożyczek hipotecznych indeksowanych bądź denominowanych do kursu CHF. Pożyczki hipoteczne, oprócz nazwy, w zasadzie nie różnią się niczym od kredytu frankowego i w ten sposób mogą również stanowić podstawę żądań kierowanych przez kredytobiorców względem banku.

Zarysowana już linia orzecznicza sądów powszechnych i Sądu Najwyższego pokazuje, że tego rodzaju mechanizmy zawarte w umowach są nieuczciwe wobec kredytobiorców-konsumentów. Orzecznictwo potwierdza, że umowy kredytu są w większości przypadków nieważne. Skutkiem nieważności jest natomiast taka sytuacja, w której strony muszą zwrócić sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

Od kwietnia 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie (gdzie większość banków ma swoją siedzibę) istnieje specjalny wydział „frankowy”, gdzie poszczególne składy sędziowskie orzekają wyłącznie w sprawach frankowych. Sąd ten jest wyspecjalizowany w tematyce franków szwajcarskich.

W tematyce frankowej wielokrotnie wypowiadał się już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w większości przypadków potwierdzając wagę dyrektywy konsumenckiej 93/13/EWG, która w sposób szczególny chroni konsumentów. Konsumentem zaś jest kredytobiorca, który za zaciągnięty w banku kredyt realizował cele mieszkaniowe bądź konsumpcyjne, a nie działał jako przedsiębiorca.

Głównym przedmiotem działalności kancelarii GÓRALSKA | ROŻEK adwokaci jest reprezentacja klientów w sporach sądowych, mediacjach oraz postępowaniach reklamacyjnych i przed Rzecznikiem Finansowym w zakresie umów kredytu indeksowanego i denominowanego do waluty obcej (w szczególności franka szwajcarskiego). Prawnicy naszej kancelarii posiadają ponad 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Jeśli posiadają Państwo kredyt frankowy (bądź pożyczkę hipoteczną w CHF) w jednym z polskich banków, to prawdopodobnie Państwa umowa może zawierać klauzule abuzywne (niedozwolone, nieuczciwe), a te mogą prowadzić do nieważności całej umowy kredytu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy prawnej Państwa umowy. W tym celu prosimy skorzystać z zakładki „Kontakt”. Czas oczekiwania na analizę umowy to maksymalnie 5 dni roboczych.

#kredytyfrankowe #CHF #kredytwCHF #frankowicze #indeksowany #denominowany #pożyczkahipoteczna #bank #kredythipoteczny #kredytywefrankach