RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z KANCELARIĄ GÓRALSKA | ROŻEK adwokaci Beata Góralska, Kacper Rożek Spółka Cywilna.

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Kacper Rożek i adwokat Beata Góralska prowadzący wspólnie kancelarię adwokacką pod firmą GÓRALSKA | ROŻEK adwokaci Beata Góralska, Kacper Rożek Spółka Cywilna NIP: 6762602172, 30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 246 lok. 3, zwani dalej Adwokatem.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących praw, można kontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: sekretariat@goralskarozek.pl
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usługi prawnej oraz zawarcia samej umowy;
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązany jest Administrator, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu;
  3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;
  4. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
 4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zleconej lub zgłoszonej sprawy, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy o świadczenie usługi prawnej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.
 6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji. Brak podanie danych osobowych uniemożliwi dalsze działanie Administratora.

adwokat Beata Góralska i adwokat dr Kacper Rożek