Spory o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W ostatnim czasie dostrzec można próby niektórych banków w Polsce dochodzenia przed sądami powszechnymi roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie przez kredytobiorców z kapitału banku. Roszczenia takie są pokłosiem ukształtowanej linii orzeczniczej sądów w sprawach o ustalenie nieważności umów o kredyt frankowy (indeksowany czy denominowany do kursu franka szwajcarskiego). Podejmowane próby nie mają jednak, zdaniem Kancelarii GÓRALSKA | ROŻEK adwokaci, podstaw prawnych i są niedopuszczalne.

Zobacz, jak się bronić w sprawie z powództwa banku – zajrzyj do zakładki Kontakt.

Banki swoje roszczenia opierają na fakcie powoływania się przez kredytobiorcę na nieważność umowy kredytu, która powoduje odzyskanie przez niego całości wpłaconych środków. Twierdzenia dotyczą również konieczności, zdaniem banków, zapłaty stosownego wynagrodzenia (odsetek) za korzystanie z pożyczonego kapitału, za który kredytobiorcy najczęściej kupili mieszkanie bądź dom. Banki swoje powództwa opierają o fikcję kredytu złotowego z oprocentowaniem WIBOR, domagając się odsetek obliczonych tak, jak dla kredytu złotowego.

Argumentacja banków nie jest jednak poprawna i pomija jednoznaczne skutki uznania umowy za nieważną. Jest ona również sprzeczna z podstawowymi aktami prawnymi, które chronią interesy konsumentów. Linia orzecznicza sądów polskich w tym zakresie jeszcze się kształtuje, dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniej strategii i argumentacji prawnej oraz faktycznej, żeby poprawnie i skutecznie odeprzeć zarzuty banku.

Ostatnio zauważyć można również falę wniosków o zawezwanie kredytobiorcy do próby ugodowej, które składane są do odpowiednich sądów rejonowych. Akcje te mają na celu przerwanie biegu terminów przedawnienia dla roszczeń banków i nie prowadzą wprost do merytorycznego orzeczenia w sprawie. Mogą jednak zakończyć się właściwą ugodą przed sądem, co może doprowadzić do zakończenia wszelkich sporów wynikłych na tle umowy frankowej.

Nasza kancelaria reprezentuje kredytobiorców we wszystkich stadiach postępowania z powództwa banku, począwszy od zawezwania do próby ugodowej bądź wezwania do zapłaty, poprzez sprawę przed sądem I i II instancji, oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Jeśli zostali Państwo pozwani przez Bank – zapraszamy do skorzystania z zakładki „Kontakt”. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji, jak rozpocząć obronę przed roszczeniami instytucji finansowej.

#korzystaniezkapitału #pozwybanków #wynagrodzeniezakapitał #wibor #złotówkapoowiborze