Kategoria: Prawo cywilne

TSUE znów po stronie Frankowiczów: oświadczenia o nieważności przed sądem nie są wymagane, odsetki należą się od wezwania!

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ZNÓW PO STRONIE KREDYTOBIORCÓW! Wyrok wydany w dniu 7.12.2023 r. ws. C-140/22 przewiduje, że: Przepisy dyrektywy konsumenckiej stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą wykonywanie praw, które konsument wywodzi z tej dyrektywy, jest uzależnione od złożenia przez tego konsumenta przed sądem oświadczenia, w którym twierdzi on, po pierwsze, […]
SZCZEGÓŁY

Prawomocne zabezpieczenie kredytu frankowego w Krakowie!

Prawomocny sukces Klientów kancelarii Sąd Apelacyjny w Krakowie ws. I ACz 1367/23 zmienił niekorzystne postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie i udzielił naszym Klientom zabezpieczenia na czas trwania procesu! Klienci nie muszą zatem płacić już rat kredytu do prawomocnego orzeczenia w sprawie nieważności umowy kredytu. #obsługakredytówfrankowychkraków #kredytyfrankowekraków #kredytywCHF #kancelariaadwokacka #adwokatkraków
SZCZEGÓŁY

Wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego? To możliwe w procesie sądowym!

W procesie frankowym możliwe jest uzyskanie tzw. zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego wyroku. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich Kredytobiorców, którzy przed albo w czasie procesu odczuwają negatywne skutki wzrostu kursu franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki, ale też i ostatnich podwyżek stóp procentowych w Szwajcarii, co miało przełożenie bezpośrednio […]
SZCZEGÓŁY

Prawomocna wygrana z bankiem BPH! Umowa nieważna!

Wygrywamy prawomocnie z bankiem BPH S.A. w Gdańsku  Sąd Apelacyjny w Gdańsku ws. I ACa 1820/22 oddalił dzisiaj (24.10.2023 r.) apelację banku od uwzględniającego powództwo naszych Klientów w całości wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku. Najważniejsze tezy: klauzula ryzyka kursowego sama w sobie powoduje nieważność umowy kredytu (jeśli nie było wystarczającego pouczenia); zarzut zatrzymania jest bezskuteczny […]
SZCZEGÓŁY

Jak pozwać bank – wstępne porady dla Frankowiczów

Chcesz wystąpić z roszczeniem przeciwko bankowi i unieważnić swoją umowę kredytu frankowego? Nie wiesz od czego zacząć? Poniżej wyjaśniamy cały proces krok po kroku! Umowy kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej często zawierają postanowienia abuzywne, czyli niedozwolone, niezgodne z naturą stosunku. To w świetle orzecznictwa unijnego i ugruntowanego już orzecznictwa polskiego może prowadzić do upadku całej […]
SZCZEGÓŁY

Dzisiejszy wyrok TSUE ws. polskiego mBank POZYTYWNY DLA FRANKOWICZÓW!

W dniu 21 września 2023 r. zapadł w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok ws. C-139/22, zainicjowanej przez sędziego Maja z apelacji warszawskiej w jednej ze spraw prowadzonych przeciwko mBank S.A. Szybka lektura wyroku nakazuje przyjąć wniosek, że odpowiedzi na pytania prejudycjalne są w pełni korzystne dla frankowiczów! O co spytał sąd polski? 1. Pierwsze pytanie dotyczyło możliwości uznania klauzuli […]
SZCZEGÓŁY

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? – mecenas Makowska zwięźle o rozwodach

Zgodnie z art. 57 k.r.o.  1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zacznijmy zatem od mniej skomplikowanej sytuacji, w której małżonkowie wspólnie wyrażają […]
SZCZEGÓŁY

Kolejne pytania prejudycjalne do TSUE ws. Frankowiczów!

Kolejne pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie z udziałem konsumentów! Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie w dniu 9 sierpnia 2022 r. złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadane zostały następujące pytania: Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. […]
SZCZEGÓŁY

Zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki (vide art. 62 § 1 KRiO). Mamy w tej sytuacji do czynienia z tak zwanym domniemaniem ojcostwa. Czasami zdarza się jednak, że […]
SZCZEGÓŁY

DOCHODZENIE NIEWAŻNOŚCI OD GETIN NOBLE BANK W UPADŁOŚCI: MOŻLIWE!

Właśnie otrzymaliśmy postanowienie w jednej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko Getin Noble Bank. Pomimo ogłoszonej upadłości, Sąd zdecydował o dalszym prowadzeniu sprawy w zakresie ustalenia nieważności umowy, już z udziałem syndyka. Co więcej, syndyka wezwano równocześnie na termin rozprawy. Powyższe jasno pokazuje, iż jeśli do tej pory nie decydowaliście się Państwo pozwać banku, nic […]
SZCZEGÓŁY