Kategoria: Prawo cywilne

Uchwała SN z 25 kwietnia 2024 r. – w pełni korzystna dla Frankowiczów!

Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w pełni korzystna dla kredytobiorców frankowych ❗ ❗❗ Sąd Najwyższy uchwalił, że: 1️⃣ W obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce niedozwolonego postanowienia umownego zajmuje inny przepis lub zwyczaj. Nie mają takiego charakteru przepisy z artykułów: 56, 65, 358 par 2 […]
SZCZEGÓŁY

Rzecznik Finansowy wspiera naszą Kancelarię w sprawie WIBOR!

Jeszcze pod koniec roku 2023 r. Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd do sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko bankowi w przedmiocie nieuczciwych postanowień dot. stawki referencyjnej WIBOR składającej się na oprocentowanie kredytu złotówkowego. Pogląd ten jest wyrazem zainteresowania Rzecznika Finansowego nowymi, coraz liczniejszymi sprawami konsumentów przeciwko bankom. Materiał dostarczony przez Rzecznika na pewno będzie przydatny w rozstrzygnięciu tej […]
SZCZEGÓŁY

Umowa Nordea z 2011 r. nieważna! Wyrok z 19 marca 2024 r.

KOLEJNA z rzędu wygrana z bankiem! Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19.03.2024 r. (dzisiaj) ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami umowy kredytu NORDEA (dzisiaj PKO BP) z 2011 r. oraz zasądził całość żądanych kwot i całość kosztów procesu od Banku. Co ciekawe, umowa została zawarta w 2011 r., a więc na długo po […]
SZCZEGÓŁY

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

Kolejna PRAWOMOCNA wygrana z mBankiem Wyrokiem z dnia 15 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi ws. I ACa 2604/22 przesądził nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF. Co ważne, Klient został również pozwany przez Bank. W tym postępowaniu Kredytobiorca podniósł, w ramach obrony procesowej, zarzut potrącenia swojej wierzytelności z kapitałem kredytu wypłaconym przez Bank w […]
SZCZEGÓŁY

adw. dr Kacper Rożek o tym, dlaczego TSUE powinien zająć się sprawami WIBOR w Polsce

„Pączkujące sprawy kredytów złotowych opartych o stawkę referencyjną WIBOR potrzebują jasnego sygnału ze strony TSUE, że do oceny zasadności podnoszonych przez kredytobiorców roszczeń ma zastosowanie dyrektywa 93/13, a sama legalność wprowadzania stawki referencyjnej w danym kraju członkowskim, czy też na poziomie międzynarodowym, nie zwalnia z obowiązku takiego jej inkorporowania do umowy, który nie naruszałby praw […]
SZCZEGÓŁY

Amelia Cichoń o tym, jak skutecznie odrzucić spadek

Dziedziczenie długów – jak skutecznie odrzucić spadek? W razie powołania do dziedziczenia ustawowego bądź testamentowego polskie prawo przewiduje trzy rodzaje oświadczeń, które może spadkobierca złożyć, decydując o tym, czy chce przyjąć majątek i równocześnie wziąć na siebie odpowiedzialność z tym związaną: przyjęcie spadku wprost, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi; przyjęcie spadku z dobrodziejstwem […]
SZCZEGÓŁY

TSUE kładzie kres roszczeniom banków o waloryzację!

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 12 stycznia 2024 r. (*) w sprawie C‑488/23 Orzeczenie TSUE dotyczyło interpretacji art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Trybunał podjął decyzję, że w sytuacji, gdy umowa kredytu hipotecznego zawarta z konsumentem przez instytucję kredytową jest uznana […]
SZCZEGÓŁY

Instytucja zachowku w polskim prawie spadkowym

Czym jest zachowek? Zachowek jest instytucją, która ma na celu ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy dziedziczą lub dziedziczyliby z ustawy. Jest to pewna forma zabezpieczenia ich bytu majątkowego, ale pełniąca przy tym także funkcję ochronną rodziny będącej wspólnotą o najsilniejszych więzach. Wychodzi się przy tym z założenia, że każdy z najbliższej rodziny spadkodawcy powinien coś […]
SZCZEGÓŁY

Procedura „ułaskawieniowa” – czyli od inicjatywy do ułaskawienia

Ułaskawienie to postępowanie związane z prerogatywą Prezydenta RP z art. 139 Konstytucji RP, tj. skorzystania z tzw. prawa łaski. Ułaskawienie zostało uregulowanie w Kodeksie postępowania karnego w art. 560 – 568. Procedura „ułaskawieniowa” może zostać wszczęta zgodnie z Kodeksem postępowania karnego na dwa sposoby: na prośbę skazanego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, małżonka i osób pozostających we wspólnym pożyciu; bądź też […]
SZCZEGÓŁY

Prawo łaski w polskim prawie – czyli o ułaskawianiu skazanych przez Prezydenta RP

W ostatnich dniach dyskutuje się w przestrzeni publicznej o ułaskawieniu dokonanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dyskusja ta ma przede wszystkim wymiar polityczny i medialny, jednak nie powinna ona pomijać aspektu prawnej doniosłości tej szczególnej prerogatywy Prezydenta RP. Czym zatem jest ułaskawienie, czy inaczej zastosowanie przez Prezydenta RP „prawa łaski”? – o tym dr Kacper Rożek, wspólnik Kancelarii GÓRALSKA | […]
SZCZEGÓŁY