Niezasadne roszczenie Banku o korzystanie z cudzego kapitału

Jak podaje Kancelaria „Sobota Jachira” wczoraj, tj. w dniu 18 stycznia 2022 r. zapadł w Sądzie Okręgowym w Świdnicy wyrok w sprawie z powództwa Banku przeciwko Kredytobiorcom o korzystanie z cudzego kapitału (wobec powoływania się na nieważność Umowy kredytu przed innym sądem).

Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2022 r., sygn. I C 1802/21 Sąd oddalił roszczenia Banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i zwrot brakującej części tego kapitału, który został Kredytobiorcom wypłacony. Jak podaje Autor wpisu: „sąd już na pierwszej rozprawie oddalił wnioski dowodowe banku”. Sąd zasądził od Banku na rzecz Kredytobiorców koszty zastępstwa procesowego.

Powyższy wyrok jest kolejnym, chociaż nadal nielicznym, orzeczeniem w przedmiocie korzystania z kapitału Banku wobec nieważności Umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF. Zarysowująca się powoli linia orzecznicza wskazuje na bezzasadność żądań banków w zakresie wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału, jak również przede wszystkim na przedwczesność takich powództw (wiele Banków pozywa Kredytobiorców jeszcze w trakcie trwania postępowania o ustalenie nieważności Umowy).

Nasza Kancelaria prowadzi tego rodzaju spory w walce z bezpodstawnymi roszczeniami Banków względem Kredytobiorców.

#frankowicze #CHF #kredytyfrankowe #wynagrodzeniezakapitał #korzystaniezkapitału #pozewbanku