Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Dochodzenie przez bank w sprawach frankowych rekompensat za korzystanie z kapitału jest niedopuszczalne – stanowisko RPO dla TSUE

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia pół roku temu złożył zapytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące formułowania przez banki roszczeń z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Sprawa dotyczy roszczeń  powstałych po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu ze względu na abuzywność niektórych jej postanowień.

Zamieszczone na stronie biura Rzecznika stanowisko dla Trybunału Sprawiedliwości UE wyraźnie zaznacza, że “możliwość dochodzenia przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału zaprzeczyłaby całości dotychczasowego orzecznictwa TSUE (…), a w szczególności naruszałaby obowiązek wywołania efektu odstraszającego w stosunku do przedsiębiorców, którzy wprowadzają do swoich umów nieuczciwe postanowienia umowne”.

RPO podkreślił w swoim stanowisku, że udzielenie przez TSUE odpowiedzi na pytanie o dochodzenie dodatkowych roszczeń ma fundamentalne znaczenie dla licznych sporów na tle konsumenckich umów kredytu na cele mieszkaniowe, indeksowanych bądź denominowanych we franku szwajcarskim. Obecnie bowiem przed polskimi sądami toczy się 70 tys. takich sporów, „a ich liczba stale rośnie, co ilustruje bezprecedensową masowość problemu”

Banki przemycając w umowach klauzule abuzywne, niedozwolone postanowienia skutkujące nieważnością umów kredytowych, według Biura Rzecznika nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i odnosić dalszych korzyści finansowych w ramach umowy, która została, na tle prawa krajowego, uznana za nieważną.

Przez dotychczasowe milczenie TSUE w kwestii rozliczeń pomiędzy stronami po unieważnieniu umowy oraz braku wyraźnego przesądzenia przez Sąd Najwyższy, że stronom nie przysługują dalsze roszczenia poza roszczeniem o zwrot tego, co strony sobie wzajemnie świadczyły, banki, które przegrały sprawę o ustalenie nieważności umowy kredytu, w dalszym ciągu posługują się powództwem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzego kapitału. Takie działania z ich strony mają skutecznie zniechęcać kolejnych konsumentów do składania pozwów.

Należy się spodziewać (i tak również Sąd Rejonowy sugeruje), że Trybunał Sprawiedliwości UE uzna takiego rodzaju roszczenia za niedopuszczalne, powołując się na dyrektywę 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich i wskazując na sprzeczność z wyrażonymi w dyrektywie celami.

#frankowicze #CHF #kredytyfrankowe #TSUE #stanowiskoRPO #dochodzenieroszczeń

Autor: Natalia Nowak – asystentka adwokata
Źródło opracowania: https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/frankowicze-kredyty-frankowe-wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kapitalu-stanowisko-rpo-5567283