O WYROKU TSUE Z 15 CZERWCA wypowiadamy się dla: Wyborcza.pl, Newsweek.pl oraz Radia Kraków

Prawnicy naszej Kancelarii wypowiadają się w mediach ogólnopolskich i lokalnych nt. wyroków TSUE z 15 czerwca 2023 r. dot. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz zabezpieczenia roszczenia.

Co orzekł TSUE?

1. Bank nie może się domagać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

TSUE w całości podzielił opinię Rzecznika Generalnego z 16 lutego 2023 r. i orzekł dzisiaj ostatecznie, że przepisy dyrektywy 93/13/EWG, czyli dyrektywy konsumenckiej nie pozwalają na domaganie się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przy uznaniu przez sąd, że umowa kredytu jest nieważna. Ostatecznie zatem rozstrzygnęła się kwestia roszczeń banków kierowanych w odwecie do kredytobiorców, którzy zdecydowali się na ich pozwanie.
Jednocześnie Trybunał wskazał, że dyrektywa 93/13/EWG nie stoi na przeszkodzie, aby konsument, czyli Frankowicz, domagał się takiego wynagrodzenia za korzystanie z jego pieniędzy. Oznacza to, że jeśli sąd krajowy znajdzie podstawę prawną do zasądzenia na rzecz kredytobiorcy czegoś więcej niż tylko wpłaconych środków na rzecz banku, to dyrektywa unijna temu się nie sprzeciwia.
Rozstrzygnięto dodatkowo kwestię, że konsument domagając się zapłaty może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Rozwiązuje to dominujący dzisiaj problem w polskim orzecznictwie, co do momentu, od którego należy liczyć odsetki za opóźnienie, których domaga się konsument. Wiele sądów stało na stanowisku, że odsetki te należą się dopiero od momentu pouczenia o skutkach związanych z ustaleniem nieważności umowy przez sąd. W wielu przypadkach narażało to konsumentów na dotkliwą stratę, zwłaszcza tych, którzy na wyrok w swojej oczekiwali kilka lat.
2. Sąd nie może odmówić udzielenia zabezpieczenia!
TSUE kategorycznie potwierdził, iż przepisy dyrektywy konsumenckiej 93/13/EWG należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie spłaty rat miesięcznych należnych na podstawie wspomnianej umowy kredytu, w sytuacji gdy zastosowanie takich środków tymczasowych jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności tego orzeczenia. Jak wiemy, obecnie polskie sądy odmawiały udzielania takich zabezpieczeń, gdy nie spłacono w całości kapitału.

Rozstrzygnięcie TSUE oznacza, że wniosek o zabezpieczenie sformułowany w pozwie musi być przez sąd polski uwzględniony i na czas postępowania spłata rat kredytu powinna zostać zawieszona, nawet jeśli nie spłacono w całości kapitału.

Wypowiedzieliśmy się w następujących mediach – zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem:

  1. Radio Kraków – 15.06.2023 r. w programie „Co niesie dzień”;
  2. Wyborcza.pl – https://wyborcza.pl/7,162657,29872577,tsue-gdy-kredyt-frankowy-jest-niewazny-to-bankom-nie-nalezy.html?do_w=111&do_v=581do_st=RS&do_sid=704&do_a=704
  3. Newsweek.pl –https://www.newsweek.pl/swiat/tsue-bankom-nie-nalezy-sie-wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kapitalu/jf7hv1l

SKIBA | ROŻEK adwokaci