PROKURATOR GENERALNY SKŁADA SKARGĘ NADZWYCZAJNĄ WS. NASZEJ KLIENTKI

Prokurator Generalny jeszcze pod koniec roku 2021 r. złożył skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie ws. prowadzonej przez naszą Kancelarię. 

W skardze Prokurator Generalny wskazał, że w sprawie dotyczącej umowy kredytu frankowego, gdzie nasza Klientka była pozwaną przez jeden z dużych banków w Polsce, doszło do naruszenia praw człowieka i obywatela zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz do naruszenia prawa materialnego i procesowego w tego rodzaju sprawach. Sprawa obecnie spoczywa w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie i czeka na dalsze czynności procesowe, w tym na doręczenie odpisów skargi pozostałym stronom i ewentualnie przekazanie sprawy do Sądu Najwyższego, celem rozstrzygnięcia skargi nadzwyczajnej.

Krótka historia sprawy:

Kredytobiorczyni zaprzestała spłaty kredytu denominowanego w CHF. Bank wypowiedział umowę oraz pozwał swoją Klientkę. W postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Krakowie, podczas którego dopiero dołączyliśmy do sprawy, podnosiliśmy abazywność klauzul waloryzacyjnych, jak również powoływaliśmy się na nieważność Umowy. Wnosiliśmy o oddalenie powództwa Banku (bank domagał się salda w CHF, chociaż kredyt wypłacił w PLN), jednak Sąd I instancji wskazał, że umowa w całości była uczciwa i jej wypowiedzenie skuteczne. Wnieśliśmy apelację do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, gdzie podnieśliśmy szereg kluczowych zarzutów. Sąd Apelacyjny przyznał nam rację, że klauzule uzależniające sposób spłaty kredytu od przeliczeń według kursów bankowych były abuzywne, ale uznał też, że nie wpływa to na rozstrzygnięcie i oddalił naszą apelację. Wnieśliśmy obszerną skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, uzyskując przy tym wstrzymanie wykonania wyroku, co uchroniło naszą Klientkę przed postępowaniem egzekucyjnym, ale Sąd Najwyższy nie przyjął jej do rozpoznania w tzw. przed-sądzie. Sąd Najwyższy dokonał jednak merytorycznego rozstrzygnięcia skargi, a nie formalnego zbadania przesłanek jej dopuszczalności, co samo w sobie – w naszej ocenie – było błędne. W kolejności, za naszą radą, Klientka zwróciła się do Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie tzw. skargi nadzwyczajnej w jej sprawie.

Obecne przepisy przewidują możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu przez Prokuratora Generalnego. Skargę taką mogą wnieść ponadto: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z art. 89 ustawy o Sądzie Najwyższym, Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile: orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Naszym zdaniem, wszystkie wskazane w powyższym przepisie przesłanki w sprawie naszej Klientki zostały spełnione. Bardzo cieszymy się na możliwość zakwestionowania błędnych, naszym zdaniem, rozstrzygnięć sądów powszechnych w tej sprawie oraz dostrzeżenie poczynionych błędów przez organy państwowe. Czekamy na dalszy rozwój tej sprawy, a w szczególności na nadanie jej biegu.

#skarganadzwyczajna #prokuratorgeneralny #frankiszwajcarskie #frankowicze #kredytyfrankowe #sądnajwyższy