Wygrywamy z Bankiem BPH SA w Sądzie Rejonowym w Wieliczce!

Wyrokiem z dnia 27.06.2024 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce ustalił nieważność umowy kredytu GE Money oraz zasądził kwotę nadwyżki ponad udostępniony kredytobiorcy kapitał.

Sprawa dotyczyła standardowej umowy GE Money Banku. Kredytobiorca wniósł o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z uwagi na nieważność umowy kredytu. Roszczenie o zapłatę zostało ograniczone tylko do nadwyżki ponad udostępniony przez Bank kapitał z uwagi na dokonane przed procesem potrącenie wierzytelności wynikających z nieważnej umowy kredytu. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Wieliczce i dzisiaj zakończyła pełnym sukcesem dla konsumenta!

Sąd uznał, że klauzule przeliczeniowe i odsyłające do indeksacji należy oceniać jako całość. Stanowią one główne świadczenia stron, a przy tym są niejednoznaczne. Dlatego ustalenie ich abuzywności prowadzi do upadku całej umowy. Sąd w ustnych motywach powołał się na kwietniową uchwałę SN ws. III CZP 25/22. Sąd podzielił wprost argument naszej kancelarii o przerzuceniu ryzyka kursowego na konsumenta.

Oczywiście wyrok jest nieprawomocny i spodziewamy się apelacji ze strony banku.

#kredytyfrankowe #frankowicze #adwokatodfranków #adwokat #kancelariaadwokacka #adwokatkraków #kredytyhipoteczne #kredytywalutowe