Czym jest wniosek o zawezwanie do próby ugodowej? Wyjaśniamy.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej, jako jedna z form polubownego rozwiązania sporu, ostatnimi czasy w głównej mierze stanowi pole zainteresowań osób posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do waluty franka szwajcarskiego, z uwagi na liczne wnioski kierowane do kredytobiorców przez banki. Oczywiście powyższe nie ma jednak monopolu na takowe sprawy i z zawezwaniami można spotkać się we wszelkich innych sytuacjach.

Zgodnie z art. 185 Kodeksu postępowania cywilnego: O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową, można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego.

Taka sprawa, będzie zatem toczyć się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wezwanego. Należy jednak dobitnie podkreślić, że omawiane wezwanie nie jest w żadnej mierze równoznaczne z pozwem, a skutkuje jedynie postępowaniem pojednawczym pomiędzy stronami, co za tym idzie wiąże się również z mniejszymi kosztami, z uwagi na fakt, iż opłata od wniosku wynosi 1/5 opłaty kwoty, która musiałaby zostać uiszczona przy składaniu pozwu.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 30 czerwca 2022 r. zmieniła jednak znacząco kwestię przedawnienia wiążącą się z omawianymi zawezwaniami. Wcześniej bowiem, skutkowały one jego przerwaniem. W konsekwencji, po zakończeniu postępowania ugodowego, termin przedawnienia rozpoczynał swój bieg na nowo, od początku. Wprowadzone zmiany spowodowały, iż obecnie mowa jedynie o jego zawieszeniu, tj. swego rodzaju zablokowaniu na pewien czas. Bez wątpienia, stanowi to zwiększenie ochrony konsumenta.

Oczywistością jest, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia i przeanalizowania konkretnego przypadku. Jak jednak wiadomo, zawarcie ugody zawsze wiąże się z pewnymi ustępstwami obu stron. Jeśli pomimo tego, możliwe okaże się osiągnięcie pomiędzy nimi porozumienia, z pewnością umożliwi to znacznie szybsze zakończenie sprawy.

Autorka: aplikantka adwokacka Aleksandra Makowska