Czy można uzyskać wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego w drodze zabezpieczenia powództwa? 

Czy można uzyskać wstrzymanie płatności rat kredytu w drodze zabezpieczenia powództwa? 

Nasi Klienci często zadają pytanie, czy można skutecznie domagać się od sądu, aby ten wstrzymał obowiązek zapłaty rat na czas procesu frankowego w drodze tzw. zabezpieczenia roszczenia. Należy odpowiedzieć, że można uzyskać zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy (nie o zapłatę), ale tylko w niektórych okolicznościach związanych z konkretnym kredytem frankowym. 

Ważne jest, aby zweryfikować, czy w toku spłaty kredytu frankowego doszło już do zwrotu bankowi całości wypłaconego w złotówkach kapitału. Jeśli tak i obecnie nadpłaca się udostępniony w ramach kredytu kapitał – mamy pierwszy punkt zaczepienia. Spłata kapitału kredytu oznacza, w rozumieniu Kancelarii, że kredytobiorca posiada interes prawny w żądaniu zabezpieczenia roszczenia. Interes prawny to taka niedookreślona klauzula prawna, oznaczająca, że istnieje obiektywna potrzeba uregulowania danej relacji między dwoma podmiotami. Potrzeba ta nie może być wyłącznie subiektywna. W przypadku oddania już bankowi tego, co jest jego – tj. pożyczonych pieniędzy – dalsze spełnianie świadczenia mimo kwestionowania ważności umowy jest niezasadne i prowadzi do konieczności cyklicznego rozszerzania powództwa o kolejne spłacone raty.

Następnie trzeba zastanowić się, czy kredytobiorca uprawdopodobnił roszczenie. Chodzi tutaj o roszczenie ustalenia, że umowa kredytu jest nieważna. Należy pamiętać, że sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych (o zapłatę i np. właśnie o ustalenie) jest różny. Roszczeń pieniężnych nie można zabezpieczyć poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat. Oznacza to, że kredytobiorca musi wyartykułować w pozwie roszczenie o ustalenie nieważności, a nie samo roszczenie o zapłatę, chociażby było oparte na twierdzeniu, że umowa kredytu frankowego jest nieważna. Uprawdopodobnienie istnienia takiego roszczenia odbywa się najczęściej poprzez wywód pozwu i dokument umowy zawierającej klauzule abuzywne.

Z doświadczenia kancelarii wynika, że sprawy frankowe prowadzone przed tzw. wydziałem frankowym (XXVIII Wydział Cywilny) w Sądzie Okręgowym w Warszawie są dużo częściej zabezpieczane w powyższy sposób aniżeli w innych sądach. Nie oznacza to, żeby nie próbować uzyskać takiego zabezpieczenia. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego złożony w pozwie jest bezpłatny. Wniosek składany na późniejszym etapie kosztuje tylko 100 zł.

Złożenie wniosku na pierwotnym etapie sprawy, tj. przy pozwie, nie powinno zatamować szybkości postępowania. Sąd rozpozna ten wniosek jako pierwszy i ma na to, co do zasady, 7 dni. Oczywiście należy spodziewać się postępowania zażaleniowego, jeśli wniosek zostanie uwzględniony. Banki takie zażalenia składają. Na szczęście, zażalenie takie rozpoznawane jest w tym samym sądzie i wydziale, ale przez innego sędziego (tzw. zażalenie poziome), co znacznie przyspiesza obieg sprawy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności można złożyć jeszcze przed pozwem. Po udzieleniu takiego zabezpieczenia przez sąd mamy 2 tygodnie na wniesienie pozwu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja sprawa nadaje się do zabezpieczenia, skontaktuj się z naszą Kancelarią. 

#kredytywCHF #kredytfrankowy #zabezpieczenieroszczenia #wstrzymanierat #frankowicze