Jak pozwać bank – wstępne porady dla Frankowiczów

Chcesz wystąpić z roszczeniem przeciwko bankowi i unieważnić swoją umowę kredytu frankowego? Nie wiesz od czego zacząć? Poniżej wyjaśniamy cały proces krok po kroku!

Umowy kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej często zawierają postanowienia abuzywne, czyli niedozwolone, niezgodne z naturą stosunku. To w świetle orzecznictwa unijnego i ugruntowanego już orzecznictwa polskiego może prowadzić do upadku całej umowy. Prawomocne ustalenie nieważności umowy skutkuje koniecznością zwrotu przez bank całości uiszczonych przez kredytobiorcę wpłat. Z drugiej strony kredytobiorca musi zwrócić bankowi kapitał, który otrzymał. W praktyce ostateczne rozliczenia odbywają się przez potrącenie kwot i w konsekwencji, jeśli kapitał został spłacony, to bank musi zwrócić nadpłatę, a w razie niedopłaty kredytobiorca dopłaca bankowi brakującą kwotę, uwalniając się ostatecznie od zobowiązania.

Najważniejsze etapy wystąpienia z roszczeniem przeciwko bankowi:

  1. Po pierwsze zleć prawnikowi specjalizującego się w tej dziedzinie analizę swojej umowy kredytu. Prawnik powinien wskazać ci, jakie postanowienia można uznać za abuzywne i prowadzące tym samym do nieważności umowy oraz przedstawić ci korzyści i zagrożenia wynikające z ewentualnym wystąpieniem na drogę sądową.
  2. Po podjęciu współpracy z pełnomocnikiem konieczne będzie pozyskanie zaświadczeń z banku przedstawiających całą historię spłaty kredytu, tak aby można było wyliczyć, ile z tytułu kwestionowanej umowy wpłacono na rzecz banku, a co będzie stanowić przedmiot roszczenia o zapłatę.
  3. W oparciu o powyższe przygotowane zostanie wezwanie do zapłaty wraz z wezwaniem do zawarcia porozumienia. Bank ma ustawowe 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. W praktyce odpowiedzi raczej nie uwzględnia się roszczenia kredytobiorcy. Otrzymanie odmownej odpowiedzi lub jej brak w ustawowym terminie pozwala już na sporządzenie pozwu.
  4. Pozew obejmuje najczęściej 2 roszczenia: o zapłatę wszystkich wpłaconych kwot oraz ustalenie nieważności umowy (drugie roszczenie nie dotyczy sytuacji, gdy kredyt został już całkowicie spłacony). Można także przedstawić roszczenie ewentualne o „odfrankowienie” umowy i usunięcie postanowień odnoszących się do waloryzacji kursem franka szwajcarskiego, a umowa będzie wykonywana dalej jak klasyczna umowa kredytu złotowego. Linia orzecznicza jest w tym momencie już tak ukształtowana, że sądy z reguły orzekają nieważność, dlatego roszczenia ewentualne coraz częściej są pomijane. Opłata od pozwu wynosi 1000 zł i na mocy obecnie obowiązujących przepisów można złożyć pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.
  5. Ponadto wraz z pozwem można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, którego uwzględnienie przez sąd będzie skutkować wstrzymaniem spłaty rat kredytu na cały okres postępowania aż do uprawomocnienia się wyroku.
  6. Postępowanie przed sądem I instancji: Proces ten może potrwać nawet kilka lat ze względu na dużą ilość spraw wpływających do sądów. W tym czasie następuje wymiana pism procesowych między pełnomocnikami, odbywają się rozprawy (zazwyczaj 1-3), przesłuchiwani są świadkowie – w tym kredytobiorcy. Ten etap kończy się wyrokiem, który nie jest jednak ostateczny. Strona lub strony nieusatysfakcjonowane mogą złożyć apelację do sądu II instancji.
  7. Postępowanie apelacyjne trwa zazwyczaj znacznie krócej: od roku do 1,5 roku. Uzyskane orzeczenie w II instancji jest prawomocne i podlega wykonaniu, chyba że sąd postanowi przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, co raczej w tych sprawach nie zdarza się często.
  8. Uzyskanie korzystnego prawomocnego wyroku umożliwia dokonanie ostatecznych rozliczeń z bankiem i odzyskanie nadpłaconych ponad kapitał kwot i/lub uwolnienie się od zobowiązania w postaci spłat kredytu przez następne kilkanaście lat.

Jesteśmy krakowską kancelarią, która od lat pomaga kredytobiorcom z całej Polski. Wyślij nam swoją umowę kredytu na sekretariat@goralskarozek.pl,  a my przedstawimy ci dalsze możliwości i przedstawimy warunki współpracy.

#kancelariafrankowaKraków

#frankiKraków

#kredytfrankowy

#umowakredytufrankowego

#stopbankowemubezprawiu

Autorka: Amelia Cichoń, paralegal w kancelarii GÓRALSKA | ROŻEK adwokaci obsługującej kredyty frankowe w Krakowie.