Obszerna nowelizacja PROCESU CYWILNEGO obowiązuje od 1. lipca!

1 lipca 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Jej głównym celem jest uproszczenie procedury prowadzenia postępowań, co tym samym ma też przyczynić się do skrócenia czasu ich trwania.

Co się zatem zmieniło?

  • Zmiana w właściwości sądów okręgowych – podniesiona została dolna granica wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych z 75 tys. zł do 100 tys. zł.
  • Wprowadzona została instytucja „pełnomocnictw do doręczeń” – chodzi o możliwość upoważnienia każdej osoby fizycznej do odbioru korespondencji sądowej ze skutkiem doręczenia stronie postępowania.
  • Nowy rozdział dotyczący spraw między konsumentami a przedsiębiorcami – konsument zyskał prawo wytoczenia powództwa przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca przed złożeniem pozwu nie podjął próby ugodowego zakończenia sporu, uchylał się od niej lub działał w złej wierze, niezależnie od rozstrzygnięcia sprawy, sąd będzie mógł obciążyć go kosztami postępowania, a nawet podwyższyć je dwukrotnie.
  • Sąd został zobowiązany do orzekania z urzędu o obowiązku zapłaty odsetek od kosztów procesu.
  • Za okoliczność, która uzasadniałaby wykluczenie sędziego ze składu ze względu na wątpliwą bezstronność, nie może być już uznane wyrażenie przez sędziego własnego poglądu co do prawa lub okoliczności faktycznych.
  • Strony skierowane do mediacji mogą objąć ugodą także roszczenia, które nie były przedmiotem pozwu.
  • Sąd w sprawach, w których materiał dowodowy jest wystarczający do rozstrzygnięcia, nie musi wyznaczać rozprawy, lecz ma prawo skierować sprawę na posiedzenie niejawne.
  • Zażalenia na postanowienia sądu pierwszej instancji w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczeniu będą rozpatrywane przez sąd drugiej instancji – zażalenie pionowe.
  • Za niedopuszczalne uznano wniesienie skargi o wznowienie postępowania ponownie przez tą samą stronę w tej samej sprawie i na tej samej podstawie.
  • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – z kwoty uzyskanej na skutek egzekucji komorniczej istnieje możliwość zaspokojenia wierzytelności alimentacyjnych już nie tylko tych, które stały się należne, ale także tych przyszłych, które dopiero staną się wymagalne.

To tylko wybrane zmiany nowelizacji, które mają rozwiązać problemy z działalnością sądów ze względu na ciągle napływające skargi na przewlekłość postępowań. Za kilka lat zobaczymy, czy wprowadzone przepisy w jakimś stopniu rzeczywiście przyczynią się do przyspieszenia ich prowadzenia.

W razie pytań odnośnie wprowadzonych zmian, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Autorka wpisu: Amelia Cichoń, paralegal w kancelarii SKIBA | ROŻEK adwokaci