Rzecznik Finansowy wspiera naszą Kancelarię w sprawie WIBOR!


Jeszcze pod koniec roku 2023 r. Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd do sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko bankowi w przedmiocie nieuczciwych postanowień dot. stawki referencyjnej WIBOR składającej się na oprocentowanie kredytu złotówkowego. Pogląd ten jest wyrazem zainteresowania Rzecznika Finansowego nowymi, coraz liczniejszymi sprawami konsumentów przeciwko bankom. Materiał dostarczony przez Rzecznika na pewno będzie przydatny w rozstrzygnięciu tej sprawy. 

Najważniejsze tezy z istotnego poglądu Rzecznika Finansowego to: 

 1. „Sama kwestia ustalania wskaźnika WIBOR i przyjętej w tym zakresie praktyki pozostaje poza zakresem niniejszego poglądu. Jednakże powyższy kontekst, jak również odniesienie się do szczególnego statusu Pozwanego jako instytucji zaufania publicznego powinny być brane pod uwagę w zakresie obowiązków Banku polegających na przekazywaniu kredytobiorcom informacji m.in. o ekonomicznych skutkach zawieranej umowy”.

 2. (…) warunki zmiany oprocentowania:

  1. muszą być określone w sposób zapewniający konsumentom rzetelną, prawdziwą i pełną informację;

  2. muszą wskazywać na konkretne okoliczności, od których zmiana ta jest uzależniona;

  3. muszą przewidywać kryteria obiektywne i zewnętrzne w stosunku do banku;

  4. nie mogą mieć charakteru blankietowego”.

 3. „Brak informacji w tym zakresie przed zawarciem umowy, co do zasady, nie może być zrekompensowany samą okolicznością powiadomienia konsumentów, w trakcie wykonywania umowy, o zmianie wysokości kosztów z wyprzedzeniem”. 

 4. Rzecznik Finansowy wskazuje, że zawarte w umowie klauzule oprocentowania odnoszące się do stawki referencyjnej WIBOR mogą być oceniane pod kątem spełnienia przesłanek uznania ich za niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385(1) k.c.”

Z istotnego poglądu Rzecznika Finansowego wynika przede wszystkim możliwość badania postanowień dot. oprocentowania opartego o WIBOR pod kątem ich abuzywności. Rzecznik podkreśla przede wszystkim zarzut naruszenia dobrych obyczajów, który sprowadza się do analizy spełnionego rzeczywiście, a nie blankietowo, obowiązku informacyjnego ciążącego na banku przed zawarciem umowy z konsumentem.

Mamy ogromną nadzieję, że istotny pogląd Rzecznika zostanie wzięty pod uwagę przez sądy orzekające w tej sprawie. Jednocześnie trzymamy kciuki za wszystkich złotówkowiczów! Warto zwracać się o pomoc do organów i instytucji tym się zajmujących.

Autor: adwokat dr Kacper Rożek

#wibor #kredytyzłotówkowe #złotówkowicze #WIBOR3M #WIBOR6M #rzecznikfinansowy #adwokat #kancelariaadwokacka #kaluzule abuzywne #oprocentowanieWIBOR #oprocentowaniekredytu