Zabezpieczenie sprawy frankowej w SĄDZIE APELACYJNYM!

Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny ws. z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. w Warszawie udzielił w dniu 6 kwietnia 2023 r. zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu (nieprawomocnie już ustalonej przez Sąd Okręgowy w Krakowie!) poprzez wstrzymanie na czas trwania całego postępowania obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.
Sprawa toczy się pod sygnaturą I ACa 39/23. 

W każdej sprawie frankowej, w której jednym z roszczeń jest żądanie ustalenia nieważności umowy (względnie żądanie nieistnienia stosunku prawnego) można żądać udzielenia zabezpieczenia tego roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat kredytu frankowego na czas trwania postępowania. 

Doświadczenie i praktyka orzecznicza sądów powszechnych w Polsce pokazują, że warunkiem sine qua non uzyskania zabezpieczenia roszczenia w proponowany wyżej sposób jest spłata, na moment złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, pożyczonego kapitału kredytu frankowego. Jeśli kredyt był spłacany w różnych walutach, to sumę w CHF należy przeliczyć na PLN według kursu średniego NBP dla waluty z dnia sporządzenia wniosku. W momencie, gdy kwota wypłaconego kredytu frankowego zawiera się w naszych ratach kapitałowo-odsetkowych (względnie też w sumie z innymi kosztami okołokredytowymi) to wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania zabezpieczenia.

Przykład na konkretnym kazusie: (1) kredyt udzielony na kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy), (2) na dzień złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia kredytobiorca spłacił 147 500,00 zł. Kapitał kredytu został spłacony i jest nadpłacony o 47 500,00 zł.

Oczywiście każda sprawa jest indywidualna i Sąd będzie oceniał spełnienie przesłanek (1) uprawdopodobnienia roszczenia (2) uprawdopodobnienia interesu prawnego in casu

Niemniej jednak, co trzeba zauważyć w sprawach frankowych, interes prawny jest uprawdopodabniany m.in. za pomocą wykazania dokonanej już spłaty kapitału kredytu frankowego. Z kolei uprawdopodobnienie istnienia roszczenia o ustalenie należy do odpowiedniej argumentacji prawnej i faktycznej, powołania się na istniejące i powszechnie stosowane już judykaty Sądu Najwyższego, TSUE oraz prawomocne orzeczenia sądów powszechnych w Polsce. (O szczegóły należy dopytać profesjonalnego pełnomocnika).

W przypadku złożenia wniosku na etapie I instancji, udzielenie zabezpieczenia bądź jego odmowa będzie mogła zostać zweryfikowana w ramach tzw. zażalenia poziomego. Na etapie II instancji, a contrario z art. 741 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego zażalenie w przedmiocie zabezpieczenia nie przysługuje. Dlatego nawet jeśli Sąd I instancji odmawiał nam udzielenia zabezpieczenia, albo zabezpieczenie otrzymaliśmy, natomiast zostało ono uchylone na skutek zażalenia wniesionego przez bank, to warto próbować swoich sił przed Sądem II instancji.

Z kwestii technicznych wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia podlega opłacie sądowej 100 zł, chyba że jest zawarty w samym pozwie.

Po więcej informacji, w tym również nt. aktualnej tendencji orzecznictwa apelacji krakowskiej i warszawskiej, co do udzielania zabezpieczenia roszczeń Frankowiczów – zapraszamy do kontaktu: sekretariat@skibarozek.pl, +48 721 016 876.

#frankowicze #kredytyfrankowe #kredytfrankowy #kredythipoteczny #kredytyhipoteczne #wstrzymanierat #zabezpieczenieroszczenia #zabezpieczeniepowództwa #zabezpieczenie #bank