Zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki (vide art. 62 § 1 KRiO). Mamy w tej sytuacji do czynienia z tak zwanym domniemaniem ojcostwa. Czasami zdarza się jednak, że mąż kobiety nie jest biologicznym ojcem nowonarodzonego. Celem sprostowania widniejącej w dokumentach informacji, należy wystąpić do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Należy mieć jednak na uwadze, że tyczy się to jedynie małżonków. W systemie prawnym nie istnieje bowiem domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. Konsekwencją, która z tego płynie jest konieczność uznania dziecka przez ojca przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, kiedy to partnerzy pozostają w nieformalnym związku.

KTO I KIEDY MOŻE WYSTĄPIĆ Z POWÓDZTWEM?

Ustawa zakreśla ściśle określony termin do dokonania powyższej czynności. Nowelizacją z 2019 roku został on wydłużony i obecnie mąż matki może wytoczyć powództwo w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Istotnym jest jednak, że nie może to nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Takie powództwo winno być wytoczone przeciwko dziecku i matce, a jeśli matka nie żyje, przeciwko dziecku.

Ten sam termin ma zastosowanie, kiedy z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa występuje matka dziecka. Pozywa ona wówczas męża i dziecko, a jeśli mąż nie żyje, dziecko.

O zaprzeczenie ojcostwa może również wystąpić dziecko po osiągnięciu pełnoletności. Trzeba jednak pamiętać, że i w tym przypadku koniecznym jest dochowanie stosownego terminu, a mianowicie roku od dnia, w którym dziecko dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Stroną przeciwną postępowania będzie wówczas matka i jej mąż, a w przypadku śmierci matki – domniemany ojciec. W sytuacji, w której nie żyją oboje z nich, pozywa się kuratora, który zostanie ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Powyższymi terminami nie jest związany Prokurator, który również posiada legitymację do wystąpienia z powyższym powództwem.

ILE TO KOSZTUJE?

Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od powództwa o zaprzeczenie ojcostwa należy uiścić opłatę stałą w wysokości 200 złotych.

JAKIE WNIOSKI DOWODOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Pierwszym wnioskiem, który zapewne od razu nasuwa się każdemu na myśl, jest wniosek o przeprowadzenie dowodu z badań genetycznych ojca i dziecka lub dowodu z grupowego badania krwi.

Na tym jednak nie koniec. Pomocne mogą okazać się również zeznania świadków, dowody z dokumentów poświadczające fakt braku współżycia w danym okresie pomiędzy małżonkami, np. potwierdzające pobyt za granicą, czy też wydruki wiadomości.

Po więcej informacji zapraszamy do osobistego kontaktu z kancelarią: sekretariat@goralskarozek.pl

Autorka: aplikantka adwokacka Aleksandra Makowska