O skardze do ETPCz słów kilka

Każda osoba fizyczna lub grupa takich osób, a także organizacja pozarządowa może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako: ETPCz), jeśli uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez Państwo (w tym w szczególności jego poszczególne organy) praw określonych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także w przyjętych protokołach do niej.

Poniżej kilka słów na temat samej Konwencji oraz wymogów dopuszczalności skargi obywatela.

Czym jest Konwencja?

 Konwencja jest zbiorem praw człowieka i podstawowych wolności, których państwa-sygnatariusze, w tym Polska, zobowiązały się do przestrzegania i szczególnej ochrony. Ma ona na celu ujednolicenie praw i wolności przysługujących obywatelom państw, które ją podpisały. Jest wyrazem ideałów i tradycji politycznych, poszanowaniem wolności i rządów prawa. Konwencja dotyczy więc każdego z nas, bez względu na płeć, rasę, światopogląd, wyznanie, orientację seksualną. Stanowi narzędzie i jednocześnie gwarancję spokojnego funkcjonowania w nowoczesnym porządku.

Została ona podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. Polska ratyfikowała Konwencję 19 stycznia 1993 r.

Jakie prawa zawarte są w Konwencji i Protokołach?

Konwencja chroni przede wszystkim takie prawa i wolności jak: prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego procesu sądowego i rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły oraz bezstronny sąd ustanowiony ustawą,, prawo do skutecznego środka odwoławczego (kolebka zasady dwuinstancyjności) prawo poszanowania własności, prawo poszanowania życia prywatnego, w tym mieszkania i korespondencji, a także życia rodzinnego, wolności myśli, sumienia i wyzwania, wolności wyrażania opinii, wolności organizowania zgromadzeń i zrzeszania się, prawo do zawarcia małżeństwa oraz założenia rodziny. Wprowadza nadto zakazy tortur, nadużywania praw, dyskryminacji w korzystaniu z praw i wolności oraz wiele innych, które można przeczytać w samej <<Konwencji – LINK>>.

Kto czuwa nad przestrzeganiem przez państwa – sygnatariusze praw i wolności wynikających z Konwencji?

Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Jak można zwrócić się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Co można osiągnąć?

Każda osoba może zwrócić się ze skargą do ETPCz w sprawie, w której czuje się pokrzywdzona. Krzywdzącym może być wyrok bądź postanowienie sądu karnego, cywilnego, gospodarczego, ale też i decyzja administracyjna. Wymogiem jest wyczerpanie wszystkich prawem wewnętrznym (np. polskim) środków odwoławczych, tj. np. apelacji, kasacji, skargi kasacyjnej, o ile w danej sprawie były one dopuszczalne. Oznacza to po prostu, że aby wnieść skutecznie pod względem formalnym skargę do ETPCz należy znaleźć się w takim stanie faktycznym i prawnym ze swoją sprawą, że w kraju nie można nic zrobić z kwestionowanym, krzywdzącym zdaniem strony, orzeczeniem.

Ponadto wymogiem formalnym jest czas, w którym skargę do ETPCz można wnieść. Termin został ostatnio skrócony do 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji, czyli np. oddalenia skargi kasacyjnej bądź nieprzyjęcia jej do rozpoznania. W Polsce sporne jest czy tzw. nadzwyczajne środki zaskarżenia, jak chociażby skarga nadzwyczajna od prawomocnego wyroku, którą może wnieść Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich jest „ostateczną decyzją” w rozumieniu Konwencji. Kwestia ta wymaga solidnej analizy, jednak znaleźć można argumenty przemawiające za, jak i przeciw takiemu rozumowaniu.

Skarga nie może być anonimowa ani identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez ETPCz. W skardze trzeba wskazać, jakie artykuły Konwencji lub Protokołów do niej zostały zdaniem skarżącego naruszone.

Stwierdzenie przez ETPCz naruszenia praw i wolności może doprowadzić do przyznania słusznego zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie. Słuszne zadośćuczynienie jest terminem szerokim i bardzo pojemnym, co de facto prowadzi do dyskrecjonalności składu orzekającego w sprawie, który kazuistycznie rozpoznając sprawę, decyduje, co w przypadku danego skarżącego (skarżących) będzie oznaczać „słuszne zadośćuczynienie”.

Składając skargę nie trzeba działać samemu. Można udzielić stosownego pełnomocnictwa, znajdującego się na formularzu skargi. Pełnomocnikiem może być m.in. adwokat bądź radca prawny.

Jeśli czują się Państwo pokrzywdzeni przez decyzję jednego z organów państwowych i potrzebujecie pomocy prawnej w tym zakresie – nasza Kancelaria pomoże w przeanalizowaniu sprawy, a także sporządzeniu samej skargi oraz reprezentowaniu w całym postępowaniu przed ETPCz. Rozwiejemy Państwa wątpliwości, co do możliwości zaskarżenia danego orzeczenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

#skargadoETPCz #ETPC #ETPCz #EKPC #EKPCz #prawaczłowieka #wolnościobywatelskie #prawaiwolności #frankowicze #kredytyfrankowe #kredytywCHF